wdt_ID Име на институцијата Закон по кој е основана институцијата Вид на институција според закон Подтип на институција според закон Независна/ во рамки на друга институција Статус на правно лице На кого му поднесува извештаи Област на делување Функција (креира политики, имплементација или контрола) Функции согласно закон Територијална покриеност Извори на финансирање
1 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР Закон за влада Секретаријат Во рамки на друга институција Не Влада Друго Имплементира политики Национално ниво Државен буџет
2 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА Закон за влада Секретаријат Во рамки на друга институција Не Влада Друго Имплементира политики Национално ниво Државен буџет
3 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО Закон за влада Секретаријат Во рамки на друга институција Не Влада Друго Имплементира политики Национално ниво Државен буџет
4 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ Закон за влада, Одлука на владата, (според член 36, стр. 3 Закон за влада) Служба Во рамки на друга институција Не Влада Друго Услуги Национално ниво Државен буџет
5 ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ Закон за влада Секретаријат Во рамки на друга институција Не Влада Друго Имплементира политки Национално ниво Државен буџет