wdt_ID Име на институцијата Закон по кој е основана институцијата Вид на институција според закон Под-тип на институција според закон Статус на правно лице Независна/ во рамки на друга институција На кого му поднесува извештаи Област на делување Функција (креира политики, имплементација или контрола) Функции согласно закон Територијална покриеност
1 СОБРАНИЕ НА Република Северна Македонија Устав на РСМ, Закон за цобрание на РСМ (Бр.104 од 20.08.2009) Собрание Независна Да Креира политики, Контрола Национално ниво