wdt_ID Име на институцијата Закон по кој е основана институцијата Вид на институција според закон Под-тип на институција според закон Статус на правно лице Независна/ во рамки на друга институција На кого му поднесува извештаи Област на делување Функција (креира политики, имплементација или контрола) Функции согласно закон Функции согласно закон Територијална покриеност
2 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА Закон за влада Secretariat within the institution no Government other policy implementation national
3 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО Закон за влада Secretariat within the institution no Government other policy implementation national
4 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО Закон за влада Secretariat 0 within the institution no Government other policy implementation national