wdt_ID Име на институцијата Закон по кој е основана институцијата Вид на институција според закон Подтип на институција според закон Независна/ во рамки на друга институција Статус на правно лице На кого му поднесува извештаи Област на делување Функција (креира политики, имплементација или контрола) Функции согласно закон Територијална покриеност Извори на финансирање
1 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗОРОДУ, Закон за катастар на недвижности Самостоен орган на државна управа Агенција Независна Да Влада Друго Имплементира политики, Контрола Национално ниво Државен буџет, Самофинансирање, Друго
2 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО ЗОРОДУ, Закон за безбедност на храна Самостоен орган на државна управа Агенција Независна Да Влада Друго Имплементира политики, Контрола Национално ниво Државен буџет, Самофинансирање, Друго
3 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ Закон за управување со кризи Самостоен орган на државна управа Центар Независна Да Влада Друго Имплементира политики Национално ниво Државен буџет, Друго
4 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА НА Република Северна Македонија ЗОРОДУ, Закон за државна статистика Самостоен орган на државна управа - професионална административна организација Канцеларија Независна Да Влада Друго Имплементира политики Национално ниво Државен буџет, Друго
5 ДРЖАВЕН АРХИВ НА Република Северна Македонија ЗОРОДУ, Закон за архивски материјал Самостоен орган на државна управа Архива Независна Да Влада Друго Имплементира политики, Контрола Национално ниво Државен буџет
6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ Закон за за заштита и спасување Самостоен орган на државна управа Директорат Независна Да Влада Друго Имплементација на политики, Контрола Национално ниво Државен буџет
7 АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ Закон за основање Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Самостоен орган на државна управа Агенција Независна Да Влада, Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство, Национален координатор за овластувања (назначен од Владата) Земјоделие Имплементација на политики, Контрола Национално ниво Државен буџет, Други извори
8 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА Република Северна Македонија Закон за државно правобранителство Јавен орган Државен јавен обвинител Независна Влада Друго Имплементација на политики Национално ниво Државен буџет, Други извори
9 АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО Закон за основање Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството Самостоен орган на државна управа Агенција Независна Да Влада Земјоделие Импементира политики Национално ниво Државен буџет
10 АГЕНЦИЈА НА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗ НА Р.М. Закон за основање на Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на РСМ Самостоен орган на државна управа Агенција Независна Да Влада Друго Имплементира политики Национално ниво Државен буџет, Донации, Други извори
Име на институцијата Закон по кој е основана институцијата Вид на институција според закон Подтип на институција според закон Независна/ во рамки на друга институција Статус на правно лице На кого му поднесува извештаи Област на делување Функција (креира политики, имплементација или контрола) Функции согласно закон Територијална покриеност Извори на финансирање