wdt_ID Име на институцијата Закон по кој е основана институцијата Вид на институција според закон Подтип на институција според закон Независна/ во рамки на друга институција Статус на правно лице На кого му поднесува извештаи Област на делување Функција (креира политики, имплементација или контрола) Функции согласно закон Територијална покриеност Извори на финансирање
1 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА Република Северна Македонија Устав на РСМ Претседател / Независна Да Претседателот на Републиката го известува Собранието за прашања од неговата надлежност најмалку еднаш годишно. Имплментира политики, Креира политики Национално ниво Државен буџет