wdt_ID Име на институцијата
2 Центар за развој на ПОЛОШКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН с.Џепчиште Тетово
3 Центар за развој на ПЕЛАГОНИСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН Битола
4 Центар за развој на ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН Штип
5 Центар за развој на ЈУГОЗАПАДНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН Охрид
6 Центар за развој на ТРЕТИОТ-СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН Куманово
7 Центар за развој на ЈУГОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН Струмица
8 Центар за развој на ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН Велес
9 Центар за развој на СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН Скопје
Име на институцијата