wdt_ID Име на институцијата Закон по кој е основана институцијата Вид на институција според закон Подтип на институција според закон Независна/ во рамки на друга институција Статус на правно лице На кого му поднесува извештаи Област на делување Функција (креира политики, имплементација или контрола) Функции согласно закон Територијална покриеност Извори на финансирање
1 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ - БИРО ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ ЗОРОДУ, Закон за внатрешни работи, Закон за полиција, Орган во состав на министерството Биро Во рамки на друга институција Не Влада, Министерство за внатрешни работи Внатрешни работи Имплементира политики, Контрола Национално ниво Државен буџет
2 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ - УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ ЗОРОДУ, Закон за внатрешни работи Орган во состав на министерството Управа Во рамки на друга институција Не Министерство за внатрешни работи, Влада, Собрание, Народен правобранител Разузнавање, Внатрешни работи Имплементира политики Национално ниво Државен буџет
3 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА-УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ Закон за матичната евиденција Орган во состав на министерството Управа Во рамки на друга институција Да Влада Друго Имплементира политики Национално ниво Државен буџет
4 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА - БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА Република Северна Македонија ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА Закон за застапување на РСМ пред Европскиот суд за човекови права Орган во состав на министерството Биро Во рамки на друга институција Да Влада, Министерство за правда, собрание Правда Имплементира политики Национално ниво Државен буџет
5 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА - БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА ЗОРОДУ, Закон за вештачење Орган во состав на министерството Биро Во рамки на друга институција Да Влада Друго Имплементира политики Национално ниво Државен буџет, Самофинансирање, Донации
6 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА - УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ ЗОРОДУ, Закон за извршување на санкциите Орган во состав на министерството Управа Во рамки на друга институција Да Влада, Министерство за правда Друго Имплементира политики, Контрола Национално ниво Државен буџет, Самофинансирање
7 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ -ЦАРИНСКА УПРАВА ЗОРОДУ, Закон за Царинска Управа Орган во состав на министерството Управа Во рамки на друга институција Да Влада, Министерство за финансии Друго Имплементира политики, Контрола Национално ниво Државен буџет
8 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - УПРАВА ЗА ИМОТНО-ПРАВНИ РАБОТИ ЗОРОДУ, Закон за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост Орган во состав на министерството Управа Во рамки на друга институција Не Министерство за финансии Друго Имплементира политики Национално ниво Државен буџет
9 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗОРОДУ, Закон за јавни набавки Орган во состав на министерството Биро Во рамки на друга институција Да Влада, Министерство за финансии Друго Имплементира политики, Контрола Национално ниво Државен буџет, Самофинансирање
10 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ ЗОРОДУ, Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам Орган во состав на министерството Управа Во рамки на друга институција Да Влада, Министерство за финансии Разузнавање, Финансии Имплементира политики, Контрола Национално ниво Државен буџет
Име на институцијата Закон по кој е основана институцијата Вид на институција според закон Подтип на институција според закон Независна/ во рамки на друга институција Статус на правно лице На кого му поднесува извештаи Област на делување Функција (креира политики, имплементација или контрола) Функции согласно закон Територијална покриеност Извори на финансирање