wdt_ID Име на институцијата Закон по кој е основана институцијата Вид на институција според закон Подтип на институција според закон Независна/ во рамки на друга институција Статус на правно лице На кого му поднесува извештаи Област на делување Функција (креира политики, имплементација или контрола) Функции согласно закон Територијална покриеност Извори на финансирање
1 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ Закон за организација и работа на органите на државна управа Министерство Независна Да Влада, Собрание Внатрешни работи Имплементира политики, контрола, креира политики Национално ниво Државен буџет
2 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА Закон за организација и работа на органите на државна управа Министерство Независна Да Влада, Собрание Одбрана Имплементира политики, контрола, креира политики Национално ниво Државен буџет
3 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО Закон за организација и работа на органите на државна управа Министерство Независна Да Влада, Собрание Земјоделие и шумарство Имплементира политики, контрола, креира политики Национално ниво Државен буџет
4 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ Закон за организација и работа на органите на државна управа Министерство Независна Да Влада, Собрание Финансии Имплементира политики, контрола, креира политики Национално ниво Државен буџет
5 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ Закон за организација и работа на органите на државна управа Министерство Независна Да Влада, Собрание Надворешна политика Имплементира политики, контрола, креира политики Национално ниво Државен буџет
6 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА Закон за организација и работа на органите на државна управа Министерство Независна Да Влада, Собрание Труд и социјална работа Имплементира политики, контрола, креира политики Национално ниво Државен буџет
7 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ Закон за организација и работа на органите на државна управа Министерство Независна Да Влада, Собрание Транспорт, ИнфоРСМатичко општество Имплементира политики, контрола, креира политики Национално ниво Државен буџет
8 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА Закон за организација и работа на органите на државна управа Министерство Независна Да Влада, Собрание Образование Имплементира политики, контрола, креира политики Национално ниво Државен буџет
9 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА Закон за организација и работа на органите на државна управа Министерство Независна Да Влада, Собрание Правда Имплементира политики, контрола, креира политики Национално ниво Државен буџет
10 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Закон за организација и работа на органите на државна управа Министерство Независна Да Влада, Собрание Животна средина Имплементира политики, контрола, креира политики Национално ниво Државен буџет
Име на институцијата Закон по кој е основана институцијата Вид на институција според закон Подтип на институција според закон Независна/ во рамки на друга институција Статус на правно лице На кого му поднесува извештаи Област на делување Функција (креира политики, имплементација или контрола) Функции согласно закон Територијална покриеност Извори на финансирање