wdt_ID ИМЕ НА ИНСТИТУЦИЈАТА
1 АВТОСООБРАЌАЕН УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР БОРО ПЕТРУШЕВСКИ НА ГРАД СКОПЈЕ
2 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА Република Северна Македонија СКОПЈЕ
3 ВОСПИТНО-ПОПРАВЕН ДОМ ЗА МАЛОЛЕТНИЦИ ТЕТОВО
4 ДОМ НА КУЛТУРАТА ДИМИТАР БЕРОВСКИ П.О. БЕРОВО
5 ДОМ НА КУЛТУРАТА ЗЛЕТОВСКИ РУДАР ПРОБИШТИП
6 ДОМ НА КУЛТУРАТА ИЛИНДЕН ДЕМИР ХИСАР
7 ДРЖАВЕН ИСПИТЕН ЦЕНТАР СКОПЈЕ
8 ДРЖАВЕН МУЗИЧКИ УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР СЕРГЕЈ МИХАЈЛОВ Ц.О.ШТИП
9 ДРЖАВЕН МУЗИЧКО-БАЛЕТСКИ УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ ЛУЈ СКОПЈЕ
10 ДРЖАВЕН СТУДЕНСКИ ДОМ ДОНЕ БОЖИНОВ ПРОБИШТИП
ИМЕ НА ИНСТИТУЦИЈАТА