wdt_ID ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА
1 ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКИ ШУМИ
2 ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ
3 ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ МЖ ИНФРАСТРУКТУРА-СКОПЈЕ
4 ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ КОМУНАЛНА ХИГИЕНА СКОПЈЕ
5 ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА-СКОПЈЕ
6 ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ
7 ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА МАКЕДОНИЈАПАТ-СКОПЈЕ Ц.О.
8 ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО СКОПЈЕ
9 Мeѓуопштинско Јавно претпријатие за снабдување со вода за пиење,одведување и пречистување на отпадни и атмосферски води на општина Охрид и Струга и заштита на Охридското Езеро ПРОАКВА Струга
10 ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ КОМУНАЛЕЦ - СТРУМИЦА
ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА