wdt_ID Име на институцијата Закон по кој е основана институцијата Вид на институција според закон Подтип на институција според закон Независна/ во рамки на друга институција Статус на правно лице На кого му поднесува извештаи Област на делување Функција (креира политики, имплементација или контрола) Функции согласно закон Територијална покриеност Извори на финансирање
1 СУДСКИ СОВЕТ Закон за Судскиот совет на Република Северна Македонија Совет / Независна Да Собрание Правда Контрола - да ги избира и разрешува судиите, - да ги избира и разрешува претседателите на судовите, - да утврдува престанок на судиската функција, - да избира и разрешува судии поротници, - да ја следи и оценува работата на судиите, - да одлучува за дисциплин Национално ниво Државен буџет
Име на институцијата Закон по кој е основана институцијата Вид на институција според закон Подтип на институција според закон Независна/ во рамки на друга институција Статус на правно лице На кого му поднесува извештаи Област на делување Функција (креира политики, имплементација или контрола) Функции согласно закон Територијална покриеност Извори на финансирање