wdt_ID Име на институцијата Закон по кој е основана институцијата Вид на институција според закон Подтип на институција според закон Независна/ во рамки на друга институција Статус на правно лице На кого му поднесува извештаи Област на делување Функција (креира политики, имплементација или контрола) Функции согласно закон Територијална покриеност Извори на финансирање
1 СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА Р.МАКЕДОНИЈА Закон за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија Совет / Независна Да Собрание Правда Контрола, Имлементира политики - дава мислење на Владата на Република Северна Македонија по предлогот за именување и разрешување на Јавниот обвинител на Република Северна Македонија, - ги избира и разрешува јавните обвинители, - утврдува престанок на функцијата јавен обвинител и одлу Национално Државен буџет
Име на институцијата Закон по кој е основана институцијата Вид на институција според закон Подтип на институција според закон Независна/ во рамки на друга институција Статус на правно лице На кого му поднесува извештаи Област на делување Функција (креира политики, имплементација или контрола) Функции согласно закон Територијална покриеност Извори на финансирање