wdt_ID Име на институцијата Закон по кој е основана институцијата Вид на институција според закон Подтип на институција според закон Независна/ во рамки на друга институција Статус на правно лице На кого му поднесува извештаи Област на делување Функција (креира политики, имплементација или контрола) Функции согласно закон Територијална покриеност Извори на финансирање
1 ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА Република Северна Македонија Закон за Централен регистар Регистар Да Влада, Министерство за финансии Друго Имплементира политики, Контрола Национално ниво Самофинансирање, државен буџет
2 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА Изборен законик Комисија Независна Да Собрание Друго Имплементира политики Национално ниво Државен буџет
3 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА Закон за државна ревизија Самостоен орган на државна управа Канцеларија Независна да Собрание Друго Контрола Национално ниво Државен буџет
4 АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА Закон за административни службеници Самостоен орган на државна управа Агенција Независна Да Собрание Друго Имплементира политики Национално ниво Држаавен буџет, Друго
5 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕН Закон за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен Самостоен орган на државна управа Комисија Независна Да Собрание Друго Контрола Национално ниво Државен буџет
6 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА Закон за спречување на корупцијата Самостоен орган на државна управа Комисија Независна Да Собрание Друго Контрола, Имплементира политики Национално ниво Државен буџет
7 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ Закон за заштита на личните податоци Самостоен орган на државна управа Директора Независна Да Собрание Друго Имплементира политики, Контрола Национално ниво Државен буџет, самофинансирање
8 Државна комис.за одлучув.во втор степен во областа на инсп.надзор и прекрш.пост. Закон за основање на Државна комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка Самостоен орган на државна управа Комисија Независна Да Собрание Друго Контрола, Имплементира политики Национално ниво Државен буџет
9 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА Закон за заштита на конкуренција Самостоен орган на државна управа Комисија Независна Да Собрание Друго Контрола, Имплементира политики Национално ниво Државен буџет
10 КОМИС.ЗА ЗАШ.НА ПРАВО.ЗА СЛОБ.ПРИС.ДО ИНФ.ОД ЈАВЕН КАРАКТТЕР Закон за слободен пристап до инфоРСМации Самостоен орган на државна управа Комисија Независна Да Собрание Друго Контрола, Имплементира политики Национално ниво Државен буџет
Име на институцијата Закон по кој е основана институцијата Вид на институција според закон Подтип на институција според закон Независна/ во рамки на друга институција Статус на правно лице На кого му поднесува извештаи Област на делување Функција (креира политики, имплементација или контрола) Функции согласно закон Територијална покриеност Извори на финансирање