wdt_ID Име на институцијата Закон по кој е основана институцијата Вид на институција според закон Подтип на институција според закон Независна/ во рамки на друга институција Статус на правно лице На кого му поднесува извештаи Област на делување Функција (креира политики, имплементација или контрола) Функции согласно закон Територијална покриеност Извори на финансирање
1 АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ Закон за електронските комуникации Регулаторно тело Агенција Независна Да Собрание Друго Имплементира политики, Контрола Национално ниво Донации, Самофинансирање
2 АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО Закон за возухопловство Регулаторно тело Агенција Независна Да Собрание Друго Имплементира политики, Контрола Национално ниво Донации, Самофинансирање
3 АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги Регулаторно тело Агенција Независна Да Собрание Друго Имплементира политики, Контрола Национално ниво Самофинансирање
4 АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ Закон за супервизија на осигурување Регулаторно тело Агенција Независна Да Собрание Друго Имплементира политики, Контрола Национално ниво Донации, Самофинансирање
5 АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВЊЕ Закон за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување Регулаторно тело Агенција Независна Да Собрание Друго Имплементира политики, Контрола Национално ниво Самофинансирање
6 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА Република Северна Македонија Закон за енергетика Регулаторно тело Комисија Независна Да Собрание, Влада, Министерство за економија Друго Креира политики, Имплементира политики Национално ниво Самофинансирање
7 КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА Република Северна Македонија Закон за хартии од вредност Регулаторно тело Комисија Независна Да Собрание, Влада Друго Имплементира политики, Контрола Национално ниво Самофинансирање
8 АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТИ Закон за поштенски услуги Регулаторно тело Агенција Независна Да Собрание Друго Имплементира политики, Контрола Национално ниво Донации, Самофинансирање
9 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ Закон за домување Регулаторно тело Комисија Независна Да Собрание Друго Имплементира политики Национално ниво Државен буџет, Донации, Самофинансирање
10 АГЕНЦИЈА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР Закон за железничкиот систем Регулаторно тело Агенција Независна Да Собрание Друго Имплементира политики, Контрола Национално ниво Државен буџет, Самофинансирање
Име на институцијата Закон по кој е основана институцијата Вид на институција според закон Подтип на институција според закон Независна/ во рамки на друга институција Статус на правно лице На кого му поднесува извештаи Област на делување Функција (креира политики, имплементација или контрола) Функции согласно закон Територијална покриеност Извори на финансирање