wdt_ID Име на институцијата Закон по кој е основана институцијата Вид на институција според закон Подтип на институција според закон Независна/ во рамки на друга институција Статус на правно лице На кого му поднесува извештаи Област на делување Функција (креира политики, имплементација или контрола) Функции согласно закон Територијална покриеност Извори на финансирање
1 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА Закон за здравствено осигурување Правно лице со јавни овластувања Фонд Независна Да Министерство за здравство, Влада, Собрание Пензиско и инвалидско осигурување Имплементира политики, Контрола Национално ниво Само-финансирање
2 ФОНД НА ПЕНЗИНСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА Закон за пензиско и инвалидско осигурување Правно лице со јавни овластувања Фонд Независна Да Влада Пензиско и инвалидско осигурување Национално ниво Државен буџет, Самофинансирање, донации
3 ГЕОЛОШКИ ЗАВОД НА Република Северна Македонија Закон за Геолошки завод на РСМ Правно лице со јавни овластувања Институт Независна Да Влада Друго Имплементира политики, Креира политики Национално ниво Државен буџет, Самофинансирање, Донации
4 ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ Закон за инспекциски надзор Самостоен орган на државна управа Совет Независна Да Влада Друго Имплементира политики, Креира политики, Контрола Национално ниво Државен буџет
5 ФОНД ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ Закон за Фондот за осигурување на депозити Посебна финасиска институција Фонд Да Влада Друго Имплементира политики Национално ниво Друго
6 ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ Закон за иновациската дејност Правно лице со јавни овластувања Фонд Да Влада Друго Имплементира политики, Контрола Национално ниво Државен буџет, Друго
7 СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗЈИА Закон за ревизија Правно лице со јавни овластувања Совет Независна Да Влада Друго Имплементира политики, Контрола Национално ниво Државен буџет, Самофинансирање, Донации
8 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА НУКЛЕАРНИ ТЕХНОЛОГИИ НА РСМ Закон за основање на Национална агенција за нуклеарни технологии Агенција Да Влада, Министерство за образование и наука Наука Имплементира политики Национално ниво Државен буџет, Самофинансирање, Донации
Име на институцијата Закон по кој е основана институцијата Вид на институција според закон Подтип на институција според закон Независна/ во рамки на друга институција Статус на правно лице На кого му поднесува извештаи Област на делување Функција (креира политики, имплементација или контрола) Функции согласно закон Територијална покриеност Извори на финансирање