wdt_ID Име на институцијата Закон по кој е основана институцијата Вид на институција според закон Подтип на институција според закон Независна/ во рамки на друга институција Статус на правно лице На кого му поднесува извештаи Област на делување Функција (креира политики, имплементација или контрола) Функции согласно закон Територијална покриеност Извори на финансирање
1 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ Закон за Агенција за разузнавање Посебен орган на државна управа Агенција Нзависна Да Претседател, Собрание, Влада Друго Имплементира политики надлежна да собира податоци и инфоРСМации од значење за безбедноста и одбраната на Република Северна Македонија и стопанските, политичките и другите интереси на државата. врши анализи и истражувања на податоците и инфоРСМациите. Национално ниво Државен буџет
Име на институцијата Закон по кој е основана институцијата Вид на институција според закон Подтип на институција според закон Независна/ во рамки на друга институција Статус на правно лице На кого му поднесува извештаи Област на делување Функција (креира политики, имплементација или контрола) Функции согласно закон Територијална покриеност Извори на финансирање