wdt_ID Име на институцијата Закон по кој е основана институцијата Вид на институција според закон Подтип на институција според закон Независна/ во рамки на друга институција Статус на правно лице На кого му поднесува извештаи Област на делување Функција (креира политики, имплементација или контрола) Функции согласно закон Територијална покриеност Извори на финансирање
1 НАРОДНА БАНКА НА Република Северна Македонија Закон за Народната банка на Република Северна Македонија Банка / Независна Да Собрание Друго Имплементира политики, Контрола 1) ја утврдува и спроведува монетарната политика; 2) учествува во определување на режимот на девизниот курс; 3) ја утврдува и спроведува политиката на девизниот курс; 4) ги чува и управува со девизните резерви; 5) ги издава и управува со книжните и ко Национално Државен буџет
Име на институцијата Закон по кој е основана институцијата Вид на институција според закон Подтип на институција според закон Независна/ во рамки на друга институција Статус на правно лице На кого му поднесува извештаи Област на делување Функција (креира политики, имплементација или контрола) Функции согласно закон Територијална покриеност Извори на финансирање